Urbanizacja miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Były to sprawy i cele polityczne absolutystycznych monarchów wielkich mocarstw. Wersal, Petersburg, przebudowa Paryża — to dzieła pochłaniające środki gospodarcze całych narodów, to dzieła potężnej dumy i twardej reki najwybitniejszych monarchów swojej epoki. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z wielkim czynem gospodarczym i społecznym samego społeczeństwa miejskiego. Czerpie ono tylko z siebie i ze swojej twórczej pracy zasoby duchowe i środki materialne do budowy w ciągu półtora wieku bezmiernych organizmów urbanistycznych swych wielkich stolic. Jasność planu pierwotnego, jego prostota i celowość założenia wkrótce sie zatracają, gdy nadchodzi wiek XIX z olbrzymim i szybkim rozwojem miasta. Przejrzyste prostokątne bloki, założone w XVII w., tworzące na szkielecie dwóch zasadniczych arterii celową konstrukcję miasta, przeznaczonego dla celów mieszkaniowych o skromnych potrzebach handlowca, rzemieślnika i żeglarza w końcu XVIII i początku XIX wieku, nie mogą podolać szybkim procesom urbanizacji. Miasto się rozrasta i zajmuje obszary wielokrotnie większe, niż obejmował plan pierwotny. W dobie obecnej dziel nice zabudowane obejmują 32.500 ha. Rozrost ten idzie typową dla miasta amerykańskiego droga narastania koncentrycznego i zajmowania wszystkich nadających się do zabudowy terenów. Jedynie tereny o ostrych spadkach oraz z natury rzeczy powierzchnie wód stanowią wyjątek z reguły. Plany tych nowych, wchłanianych przez miasto terenów, stanowią przedłużenie ulic i systemów szachownicowych, już istniejących. Drobna ilość skwerów i terenów, przeznaczonych dla współcześnie wyrastających instytucji 1 gmachów publicznych, stanowią oazy wśród wielokilometrowych obszarów. schematycznie podzielonych na jednakowe bloki prostokątne. Dwie podstawowe arterie, skomponowane w XVII w., Broad Street i Market Street zostają przedłużone w tych samych kierunkach na długość kilku lub kilkunastu kilometrów. Podstawowe zagadnienie podziału terenów na budowlane i niebudowlane nie zostaje wcale uwzględnione. Podobnie sprawa podziału dzielnic na mieszkaniowe, biurowe i przemysłowe rozwiązuje się raczej drogą przypadkowej i samorzutnej selekcji oraz inicjatywy prywatnej. Natomiast w sposób charakterystyczny dla drugiej połowy XIX w. zacierają się strony dodatnie i najbardziej zasadnicze rysy dawnego planu miasta. [patrz też: kesony fundamentowe, mpgn grudziadz, wysokość schodów ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: kesony fundamentowe mpgn grudziadz wysokość schodów