Tereny główne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-01-2018

0

Tereny szpitalne przyjmujemy w ilości 0.75—1.00 na jednego mieszkańca. Tereny cmentarne — w ilości 4 m2 na zmarłego przyjmując 25—30-letni okres grzebalny i mnożąc przez statystycznie określoną liczbę zgonów. Szczegółowej analizy wymagają tereny warsztatów pracy w zależności od jakości produkcji. Tak np. jednemu pracownikowi w przemyśle włókienniczym odpowiada teren kilkadziesiąt razy mniejszy niż w przemyśle kopalnianym. Nie można więc kierować się samym przyrostem liczby pracowników, lecz należy wniknąć w metody produkcji i jej specyficznych potrzeb dla możliwie Ścisłego określenia obszarów warsztatów pracy i ich potrzeb technicznych. Poza wyżej wymienionymi głównymi terenami należy przewidzieć odpowiednie obszary dla różnych dziedzin życia kulturalnego, społecznego i gospodarczego, jakie się rozwijają w nowoczesnym organizmie miejskim Należy .przy tym świadomie i z całą mocą dążyć do harmonijnego, architektonicznego uksztaltowania miasta, wyrastającego planowo na przydzielonych odpowiednio terenach. Ogromna większość miast europejskich posiada znaczne bogactwa kulturalne, zgromadzone w poprzednich epokach ich rozwoju. W Polsce wszystkie większe miasta, z wyjątkiem 3—4 ośrodków przemysłowych powstałych w w. XIX, rozwijają się na dawnych założeniach konstrukcyjnych, sięgających przeważnie czasów Średniowiecza lub epoki odrodzenia i baroku. Dawne te podstawy konstrukcyjne nie tylko wytworzyły całe dzielnice zbudowane w owych epokach, lecz nadały również kierunek rozwojowi miasta w następnych okresach. Analiza dawnych miast, przeprowadzona w tomie pierwszym niniejszej pracy, wskazała, że rozwój ten szedł drogami właściwymi niemal do schyłku w. XVIII. Spełniał on zasadnicze funkcje organizmu miejskiego tymi Środkami i w tych granicach, jakie w owych czasach zostały zakreślone przez podstawowe czynniki urbanistyczne. Jednakże i w w. XIX i w początku XX, w okresie zdawałoby się zupełnie bezplanowego i rozhukanego rozrostu, miasto mimo woli trzymało sie choćby najważniejszych fragmentów dawnej konstrukcji. [przypisy: aranżacja wnętrz warszawa, aranżacje wnętrz, architekt warszawa ]

Opracowanie ogólnego planu miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-01-2018

0

Drugą płaszczyznę kolizji — pozornie bardziej zawikłaną — stanowią rzekome przeszkody w komunikacji, jakimi są poszczególne gmachy, fragmenty fortyfikacyj, bloki zabudowań i całe dzielnice zabytkowe. Również i tutaj szczegółowa analiza danych fragmentów miasta i szerokie ujecie. Te wartości kulturalne, te fragmentaryczne choćby podstawy konstrukcyjne miasta winny być zachowane i otoczone pieczołowitą opieką, tym bardziej że w bardzo wielu wypadkach tworzą one i w dobie dzisiejszej dzielnice miasta najbardziej cenione i stanowiące ozdobę całości organizmu miejskiego. Kraków i Warszawa, Gdańsk, Poznań i Lublin, wszystkie bez wyjątku wielkie stolice europejskie i znaczniejsze miasta posiadają w dawnych dzielnicach zabytkowych największe swe skarby i w nich właśnie najżywiej tętni puls życia wielkomiejskiego. W jeszcze wyższym stopniu spostrzegamy te objawy w Polsce w miastach małych i Średnich, w których dawny układ planu i gmachy zabytkowe stanowią wyłączną niemal podstawę ich życia i rozwoju. Przy opracowaniu ogólnego planu miasta, przy przydziale terenów i oznaczeniu ich charakteru będziemy się liczyli z następującymi wartościami zabytkowymi: 1) ogólny plan miasta lub jego fragmenty, pochodzące z epok ubiegłych, 2) trakty komunikacyjne, 3) dawne fortyfikacje, 4) dzielnice zabudowane w epokach ubiegłych i pełne swoistego charakteru, 5) tereny ogrodowe, pałace, klasztory, place i poszczególne miejsca pamiątkowe, 6) poszczególne domy i gmachy lub choćby ich fragmenty. Jako regułę ogólną postawimy zasadę zachowania i odbudowy tych obiektów oraz potrzebę ich usunięcia lub przebudowy. W ogromnej większości wypadków reguła ta nie będzie uciążliwa w pracy urbanistycznej. W rzadkich tylko traktować nader oględnie, analizując dotychczasowy przyrost naturalny i imigracyjny, i uwzgledniając wpływy obecnych i przyszłych warunków gospodarczych itp. czynniki. Przyjąwszy pewne liczby ludności obecnej i przyszłej ustalamy wielkość terenów mieszkaniowych i innych jej potrzeb. Obszar parków, zieleńców i boisk określamy na minimalnie 20 m’ na mieszkańca. Obszar terenów szkolnych — na 10 na jedno dziecko, przyjmując stosunek dzieci i młodzieży szkolnej równy ogółu ludności. [hasła pokrewne: aranżacja wnętrz warszawa, aranżacje wnętrz, architekt warszawa ]