Tereny główne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2018

0

Tereny szpitalne przyjmujemy w ilości 0.75—1.00 na jednego mieszkańca. Tereny cmentarne — w ilości 4 m2 na zmarłego przyjmując 25—30-letni okres grzebalny i mnożąc przez statystycznie określoną liczbę zgonów. Szczegółowej analizy wymagają tereny warsztatów pracy w zależności od jakości produkcji. Tak np. jednemu pracownikowi w przemyśle włókienniczym odpowiada teren kilkadziesiąt razy mniejszy niż w przemyśle kopalnianym. Read the rest of this entry »

Opracowanie ogólnego planu miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2018

0

Drugą płaszczyznę kolizji — pozornie bardziej zawikłaną — stanowią rzekome przeszkody w komunikacji, jakimi są poszczególne gmachy, fragmenty fortyfikacyj, bloki zabudowań i całe dzielnice zabytkowe. Również i tutaj szczegółowa analiza danych fragmentów miasta i szerokie ujecie. Te wartości kulturalne, te fragmentaryczne choćby podstawy konstrukcyjne miasta winny być zachowane i otoczone pieczołowitą opieką, tym bardziej że w bardzo wielu wypadkach tworzą one i w dobie dzisiejszej dzielnice miasta najbardziej cenione i stanowiące ozdobę całości organizmu miejskiego. Kraków i Warszawa, Gdańsk, Poznań i Lublin, wszystkie bez wyjątku wielkie stolice europejskie i znaczniejsze miasta posiadają w dawnych dzielnicach zabytkowych największe swe skarby i w nich właśnie najżywiej tętni puls życia wielkomiejskiego. W jeszcze wyższym stopniu spostrzegamy te objawy w Polsce w miastach małych i Średnich, w których dawny układ planu i gmachy zabytkowe stanowią wyłączną niemal podstawę ich życia i rozwoju. Przy opracowaniu ogólnego planu miasta, przy przydziale terenów i oznaczeniu ich charakteru będziemy się liczyli z następującymi wartościami zabytkowymi: 1) ogólny plan miasta lub jego fragmenty, pochodzące z epok ubiegłych, 2) trakty komunikacyjne, 3) dawne fortyfikacje, 4) dzielnice zabudowane w epokach ubiegłych i pełne swoistego charakteru, 5) tereny ogrodowe, pałace, klasztory, place i poszczególne miejsca pamiątkowe, 6) poszczególne domy i gmachy lub choćby ich fragmenty. Jako regułę ogólną postawimy zasadę zachowania i odbudowy tych obiektów oraz potrzebę ich usunięcia lub przebudowy. W ogromnej większości wypadków reguła ta nie będzie uciążliwa w pracy urbanistycznej. W rzadkich tylko traktować nader oględnie, analizując dotychczasowy przyrost naturalny i imigracyjny, i uwzgledniając wpływy obecnych i przyszłych warunków gospodarczych itp. czynniki. Przyjąwszy pewne liczby ludności obecnej i przyszłej ustalamy wielkość terenów mieszkaniowych i innych jej potrzeb. Obszar parków, zieleńców i boisk określamy na minimalnie 20 m’ na mieszkańca. Obszar terenów szkolnych — na 10 na jedno dziecko, przyjmując stosunek dzieci i młodzieży szkolnej równy ogółu ludności. [hasła pokrewne: aranżacja wnętrz warszawa, aranżacje wnętrz, architekt warszawa ]

Płaszczyzny kolizji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 15-02-2018

0

Dzielnica, przylegająca do niej po obu jej stronach, a przytykająca do południowego skraju Central Parku, stara się ostatnio dzielnicą najbardziej intensywnego życia i najgęstszej zabudowy tak pod względem wyzyskania powierzchni, jak i pod względem fantastycznej wysokości zabudowy. Piąta Avenue, rozpoczynając sie na południu i wychodząc z Washington Square stanowi łącznie ze Środkowym odcinkiem Broadway’u kręgosłup zabudowy i komunikacji wspomnianej dzielnicy. Dalszy jej odcinek, przylegający od strony wschodniej do Central Parku, odznacza się nadal bardzo intensywnym ruchem, zabudowa ma jednak charakter reprezentacyjny, mieszkaniowy. Parokilometrowy szereg pałaców miliarderów na przemian z najbardziej luksusowymi wieżowymi Apartment Hous’ami stanowi jej zabudowę od strony wschodniej. Najbardziej północny jej odcinek wypadkach dawne konstrukcje i gmachy kolidują w sposób szkodliwy z potrzebami ogólnymi miasta. Dwie są zwykle płaszczyzny kolizji:- wymagania zdrowotności i komunikacji. Zarzut ujemnych warunków zdrowotnych dotyczy często zwartych zabudowań mieszkaniowo-handlowych w śródmiejskich dzielnicach zabytkowych. Przy bliższym zbadaniu sprawy spostrzegamy ich właściwą przyczynę. Nie leży ona przeważnie w konstrukcji i formie zabudowań, pochodzących z dawnych epok i posiadających wartość kulturalną, lecz w przeróbkach i dobudówkach późniejszych, przeważnie bezwartościowych, a przede wszystkim w sposobie użytkowania, w zaniedbaniu i w strukturze społecznej i gospodarczej ludności, zamieszkującej daną dzielnicę. Toteż sposoby zaradzenia złu nie polegają na burzeniu domów, lecz na przywróceniu ich do należytego stanu technicznego, na wprowadzeniu nowoczesnych instalacji domowych i ulicznych, oraz na celowym zagospodarowamu mieszkańców i na podniesieniu stopnia kultury mieszkaniowej. Przeprowadzone w ten sposób przystosowanie dzielnic i domów zabytkowych do potrzeb i wymagań nowoczesnych dało jak najlepsze wyniki w licznym szeregu miast polskich i zagranicznych, między innymi w dzielnicy staromiejskiej w Warszawie. [przypisy: aranżacja wnętrz warszawa, aranżacje wnętrz, architekt warszawa ]

Możliwości przebudowy i ukształtowania życia mieszkańców miast

Filed Under (Uncategorized) by admin on 14-02-2018

0

Przy tym założeniu bardziej ogranicza się obszar miasta lub też wzrasta ofiara czasu i energii, ponoszona przez każdego mieszkańca. Liczby Sk, m, n wskazują, że ofiara ta może być okupiona udoskonaleniem środków komunikacji, co znów wyraża sie w olbrzymich kosztach przebudowy arteryj, budowy kolejek podziemnych itp. środków, obecnie stosowanych lub projektowanych. Nie uświadomione bogactwo miast małych i średnich i tkwiące w nich możliwości niemal doskonałej przebudowy i ukształtowania życia ich mieszkańców stoją w ostrym przeciwieństwie do nędzy milionowych miastolbrzymów, dla których współczesny stan techniki i gospodarstwa światowego nie daje prawie żadnych widoków radykalnej naprawy. Dalsze rozważanie treści tych wzorów winno iść w płaszczyźnie czasu. Read the rest of this entry »