Niskie mosty

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Niskie mosty łączą w sposób dogodny oba brzegi na normalnym poziomie ulic i ułatwiają komunikację między najżywotniejszymi dzielnicami wielkiego Bostonu. Sama Commonwealth Avenue została skomponowana jako reprezentacyjna arteria, bogato rozczłonkowana w przekroju poprzecznym środek arterii zajmuje szeroka aleja spacerowa dla ruchu pieszego, okolona z obu stron dwoma szeregami pięknych starych drzew na dwóch szerokich trawnikach. Po obu stronach alei znajdują sie dwie jezdnie dla ruchu kołowego, a dalej chodniki. Poza nimi szeregi przedogródków oddzielają domy od ruchu ulicznego. Arteria ta jest okolona z obu stron szeregami jednorodzinnych domów z dużymi komfortowymi mieszkaniami o wysokości dwóch lub trzech kondygnacji. Read the rest of this entry »

Rozwój gospodarczy miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Bogaty rozwój gospodarczy miasta wywołuje z czasem częstą potrzebę przebudowy tych linii i kosztownych urządzeń kolejowych, urządzania skrzyżowań arterii kolejowych i ulicznych na dwóch poziomach, jak również szeregu innych zmian konstrukcyjnych. Przynależność linii kolejowych do prywatnych przedsiębiorstw, w przeciwieństwie do większości upaństwowionych kolei europejskich, utrudnia niepomiernie i tak z natury rzeczy trudne zagadnienie dostosowania sieci kolejowych do skomplikowanego układu dwumilionowego organizmu urbanistycznego. Wysiłki gminy miejskiej w celu poprawy budowy miasta wyraziły się w ostatnich latach w sposób bardzo dodatni w ukształtowaniu obu bulwarowych wybrzeży Charles River, co nadało charakter wielkomiejski i monumentalny obu przylegającym dzielnicom Bostonu i Cambridge. Mocna myśl kompozycyjna zaznacza się w dobrym założeniu wielkiej, osiowo wysuniętej spacerowej, parkowej arterii Commonwealth Avenue. Laczy się ona organicznie z parkami Common oraz Public Garden, stanowiącymi bogate dziedzictwo z okresu oględnej gospodarki urbanistycznej miasta w wieku XVII i XVIII. Read the rest of this entry »

Pastwiska gminne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Dawne pastwiska gminne, przylegające bezpośrednio do Śródmieścia, czyli tak zwany «Common», tworzyly przy wzrastającym zapotrzebowaniu terenów budowlanych łakomy kąsek tak dla gminy miejskiej, jak i dla prywatnych przedsiębiorców. Jednakże we właściwym zrozumieniu potrzeb całości organizmu miejskiego umiano w owych czasach zachować te przestrzeń i uchronić ją od zabudowy o charakterze czy to prywatnym czy publicznym. Cały ten teren urządzono jako park publiczny, który wkrótce też stał się ulubionym miejscem wypoczynku i ozdoba szybko rozrastającego się miasta. Dalszy potężny rozwój Bostonu w wieku XIX, nie kierowany żadnym racjonalnie pomyślanym planem całości, szedł drogą najmniejszego oporu, tj. narastając pierścieniowo dokoła dawnego ośrodka, nie cofał się przed żadnymi, zresztą niewielkimi przeszkodami natury topograficznej. Read the rest of this entry »

Kształtowanie dzielnic mieszkaniowych, domu i bloku

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Kształtowanie dzielnic mieszkaniowych, domu i bloku, nie wykazuje tych rażących braków, cechujących miasta największe, jak np. N. York i Chicago. Dawne tradycje anglosaskie oraz panujący obyczaj, silnie wpływały aż do doby obecnej na utrzymanie się i dalsze rozpowszechnianie domu jednorodzinnego, choćby w formie najskromniejszej. Dzięki temu miasto nie wykazuje zacieśnienia zabudowy i zupełnej degeneracji typu domu i mieszkania, tak charakterystycznych dla Średnich nawet miast europejskich, nie mówiąc już O milionowych stolicach naszego kontynentu. Read the rest of this entry »

Arterie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Cały obszar miasta składa się z prostokątnie wytyczonej sieci ulic o kierunkach z północy na południe i ze wschodu na zachód. Kilka większych fragmentów miasta bez szczególnego uzasadnienia wyłamuje się z tego ogólnego systemu i składa się z zespołów bloków, również zresztą prostokątnych, lecz przebiegających w odmiennych kierunkach. Na tle zasadniczej sieci prostokątnej przebiega kilka większych arterii o kierunkach promieniowych, jak np. Lafayette Street, Gay Street Harford Avenue, F remont Avenue i inne. Arterie te przyczyniają się w znacznym stopniu do polepszenia systemu komunikacyjnego głównych obszarów miejskich już zabudowanych, a mierzących ponad pięćdziesiąt kilometrów kwadratowych. Read the rest of this entry »

Boston

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Układ ten sprowadza się w Bostonie, jak i w licznym szeregu innych miast, do wytyczania pewnych zespołów prostokątnych działek i bloków, nie dostosowanych w swojej orientacji ani do warunków racjonalnej zabudowy, ani do istniejących lub racjonalnie projektowanych arterii komunikacyjnych, linii kolejowych, tramwajowych itp. Prostokątność tych układów ulega pewnym odchyleniom tylko w wypadkach trudności topograficznych, tj. na terenach. spadzistych lub nad brzegami wód, gdzie prostolinijne wytyczanie ulic natrafia na naturalne przeszkody. Przypadkowość w rozwoju konstrukcji i formy miasta wynika w sposób jaskrawy z faktu braku koordynacji administracyjnej. Read the rest of this entry »

Zabudowa mieszkaniowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Zasadą jest wtłaczanie zabudowy mieszkaniowej w przypadkowo narastające bloki i dzielnice bez myśli przewodniej o całokształcie potrzeb mieszkania i życia codziennego. Należy jednak przyznać, że narastanie nowych dzielnic mieszkaniowych odbywa sie prawie wyłącznie pod przemożnym wpływem starej anglosaskiej tradycji domu jednorodzinnego. Wynikiem tego jest zabudowa niezbyt ścisła, domy o małej ilości kondygnacji — przeważnie dwóch lub trzech i wynikająca z tego niska gęstość zaludnienia na jeden ha. Ten typ zabudowy utrzymuje się niezależnie Od położenia ekonomicznego i społecznego mieszkańców danej dzielnicy. Począwszy od najskromniejszych, w znacznej części drewnianych, domów robotniczych o jednym lub paru mieszkaniach, a kończąc na luksusowych willach i pałacykach przy wytwornej nowoczesnej alei spacerowej Commonwealth Avenue, typ anglosaski domu panuje niepodzielnie, Ustępuje on miejsca tylko przy budowie domów pensjonatowych, hotelowych itp. Read the rest of this entry »

Sieć szybkich tramwajów i kolejek elektrycznych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 10-09-2019

0

Sieć szybkich tramwajów i kolejek elektrycznych jest bardzo dobrze zorganizowana jako jedna całość administracyjna, co się rzadko spotyka w miastach amerykańskich, gdzie przeważa pierwiastek konkurencji przedsiebiorstw transportowych z wielką nieraz szkodą dla ludności. Tramwaje, kolejki nadziemne i podziemne stanowią jedną zwartą całość. Linie łączą się w ten sposób, że tramwaje częściowo wchodzą na tory podziemne i ruch pasażerów odbywa się bezpośrednio, ułatwiając przesiadanie się, nabywanie biletów i upraszczając orientacje. Znakomita przejrzystość ruchu, urządzeń informacyjnych, komfort wagonów i urządzeń stacyjnych oraz łatwość orientacji, stawiają całość sieci ruchu miejskiego w Bostonie na poziomie najlepiej zorganizowanych kolejek miejskich Paryża i Londynu. Sieć arterii ulicznych, z wyjątkiem starego Śródmieścia odznacza się dobrymi wymiarami, doskonałym wykonaniem i utrzymaniem. Read the rest of this entry »

Plan teoretyków urbanizmu w. XVII w Europie

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Gdy miasta nasze projektuje się i zakłada w owych czasach na terenach liczących po kilkaset zaledwie metrów szerokości i długości, tu mamy założenie o śmiałych i potężnych rozmiarach, ponad 3 kilometry długości, przy półtorakilometrowej szerokości. Jest to powierzchnia zajmowana w przybliżeniu przez półmilionową Warszawę w drugiej połowie wieku XIX, Należy podziwiać tę odwagę w ujmowaniu zadań Plan ten zdradza bliskie pokrewieństwo ze współczesnymi sobie tworami włoskich i francuskich teoretyków urbanizmu w. XVII w Europie. Prawidłowy czworobok z układem dwóch głównych arterii o typie rzymskiego obozu, zajmuje dogodny obszar miedzy obu wspomnianymi rzekami, w miejscu największego ich zbliżenia. Jedna z arterii przebiega w kierunku ze wschodu na zachód łącząc brzegi obu rzek. Read the rest of this entry »

Baltimore

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Porównanie części centralnej z pokrewnymi dzielnicami innych miast, zabudowanych wieżowcami biurowo-handlowymi, wykazuje jaskrawe ich różnice. Przeładowanie ruchem ulicznym nie dające się przezwyciężyć środkami technicznymi, nader ujemne warunki zdrowotne tak charakterystyczne gdzie indziej, nie występują wcale w Baltimore. Pokrewne podłoże warunków przyrodzonych i gospodarczych prowadzi do analogicznego rozwoju Philadelphii. Charakterystyczna sytuacja portowa, bogaty kraj na zachodzie, a wody Atlantyku na wschodzie oraz rola stolicy zasobnego i kulturalnego stanu Pensylwanii stworzyły gospodarcze tło rozrostu miasta, stojącego pod względem wielkości, bogactwa i zaludnienia w jednym szeregu z N. Yorkiem, Bostonem i chronologicznie młodszym Chicago, Obszerny i płaski teren (250.000 ha) ze swym ośrodkiem, objętym rzekami Schuylkill na zachodzie i Delaware na wschodzie, przy doskonałych warunkach nawigacyjnych tej ostatniej, daje wszelkie możliwości rozwoju gospodarczego. Read the rest of this entry »