Tereny główne

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Tereny szpitalne przyjmujemy w ilości 0.75—1.00 na jednego mieszkańca. Tereny cmentarne — w ilości 4 m2 na zmarłego przyjmując 25—30-letni okres grzebalny i mnożąc przez statystycznie określoną liczbę zgonów. Szczegółowej analizy wymagają tereny warsztatów pracy w zależności od jakości produkcji. Tak np. jednemu pracownikowi w przemyśle włókienniczym odpowiada teren kilkadziesiąt razy mniejszy niż w przemyśle kopalnianym. Read the rest of this entry »

Opracowanie ogólnego planu miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Drugą płaszczyznę kolizji — pozornie bardziej zawikłaną — stanowią rzekome przeszkody w komunikacji, jakimi są poszczególne gmachy, fragmenty fortyfikacyj, bloki zabudowań i całe dzielnice zabytkowe. Również i tutaj szczegółowa analiza danych fragmentów miasta i szerokie ujecie. Te wartości kulturalne, te fragmentaryczne choćby podstawy konstrukcyjne miasta winny być zachowane i otoczone pieczołowitą opieką, tym bardziej że w bardzo wielu wypadkach tworzą one i w dobie dzisiejszej dzielnice miasta najbardziej cenione i stanowiące ozdobę całości organizmu miejskiego. Kraków i Warszawa, Gdańsk, Poznań i Lublin, wszystkie bez wyjątku wielkie stolice europejskie i znaczniejsze miasta posiadają w dawnych dzielnicach zabytkowych największe swe skarby i w nich właśnie najżywiej tętni puls życia wielkomiejskiego. W jeszcze wyższym stopniu spostrzegamy te objawy w Polsce w miastach małych i Średnich, w których dawny układ planu i gmachy zabytkowe stanowią wyłączną niemal podstawę ich życia i rozwoju. Przy opracowaniu ogólnego planu miasta, przy przydziale terenów i oznaczeniu ich charakteru będziemy się liczyli z następującymi wartościami zabytkowymi: 1) ogólny plan miasta lub jego fragmenty, pochodzące z epok ubiegłych, 2) trakty komunikacyjne, 3) dawne fortyfikacje, 4) dzielnice zabudowane w epokach ubiegłych i pełne swoistego charakteru, 5) tereny ogrodowe, pałace, klasztory, place i poszczególne miejsca pamiątkowe, 6) poszczególne domy i gmachy lub choćby ich fragmenty. Jako regułę ogólną postawimy zasadę zachowania i odbudowy tych obiektów oraz potrzebę ich usunięcia lub przebudowy. W ogromnej większości wypadków reguła ta nie będzie uciążliwa w pracy urbanistycznej. W rzadkich tylko traktować nader oględnie, analizując dotychczasowy przyrost naturalny i imigracyjny, i uwzgledniając wpływy obecnych i przyszłych warunków gospodarczych itp. czynniki. Przyjąwszy pewne liczby ludności obecnej i przyszłej ustalamy wielkość terenów mieszkaniowych i innych jej potrzeb. Obszar parków, zieleńców i boisk określamy na minimalnie 20 m na mieszkańca. Obszar terenów szkolnych — na 10 na jedno dziecko, przyjmując stosunek dzieci i młodzieży szkolnej równy ogółu ludności. [hasła pokrewne: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Płaszczyzny kolizji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Dzielnica, przylegająca do niej po obu jej stronach, a przytykająca do południowego skraju Central Parku, stara się ostatnio dzielnicą najbardziej intensywnego życia i najgęstszej zabudowy tak pod względem wyzyskania powierzchni, jak i pod względem fantastycznej wysokości zabudowy. Piąta Avenue, rozpoczynając sie na południu i wychodząc z Washington Square stanowi łącznie ze Środkowym odcinkiem Broadwayu kręgosłup zabudowy i komunikacji wspomnianej dzielnicy. Dalszy jej odcinek, przylegający od strony wschodniej do Central Parku, odznacza się nadal bardzo intensywnym ruchem, zabudowa ma jednak charakter reprezentacyjny, mieszkaniowy. Parokilometrowy szereg pałaców miliarderów na przemian z najbardziej luksusowymi wieżowymi Apartment Housami stanowi jej zabudowę od strony wschodniej. Najbardziej północny jej odcinek wypadkach dawne konstrukcje i gmachy kolidują w sposób szkodliwy z potrzebami ogólnymi miasta. Dwie są zwykle płaszczyzny kolizji:- wymagania zdrowotności i komunikacji. Zarzut ujemnych warunków zdrowotnych dotyczy często zwartych zabudowań mieszkaniowo-handlowych w śródmiejskich dzielnicach zabytkowych. Przy bliższym zbadaniu sprawy spostrzegamy ich właściwą przyczynę. Nie leży ona przeważnie w konstrukcji i formie zabudowań, pochodzących z dawnych epok i posiadających wartość kulturalną, lecz w przeróbkach i dobudówkach późniejszych, przeważnie bezwartościowych, a przede wszystkim w sposobie użytkowania, w zaniedbaniu i w strukturze społecznej i gospodarczej ludności, zamieszkującej daną dzielnicę. Toteż sposoby zaradzenia złu nie polegają na burzeniu domów, lecz na przywróceniu ich do należytego stanu technicznego, na wprowadzeniu nowoczesnych instalacji domowych i ulicznych, oraz na celowym zagospodarowamu mieszkańców i na podniesieniu stopnia kultury mieszkaniowej. Przeprowadzone w ten sposób przystosowanie dzielnic i domów zabytkowych do potrzeb i wymagań nowoczesnych dało jak najlepsze wyniki w licznym szeregu miast polskich i zagranicznych, między innymi w dzielnicy staromiejskiej w Warszawie. [przypisy: forum ktm, praktiker rzeszów, ktm forum ]

Możliwości przebudowy i ukształtowania życia mieszkańców miast

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Przy tym założeniu bardziej ogranicza się obszar miasta lub też wzrasta ofiara czasu i energii, ponoszona przez każdego mieszkańca. Liczby Sk, m, n wskazują, że ofiara ta może być okupiona udoskonaleniem środków komunikacji, co znów wyraża sie w olbrzymich kosztach przebudowy arteryj, budowy kolejek podziemnych itp. środków, obecnie stosowanych lub projektowanych. Nie uświadomione bogactwo miast małych i średnich i tkwiące w nich możliwości niemal doskonałej przebudowy i ukształtowania życia ich mieszkańców stoją w ostrym przeciwieństwie do nędzy milionowych miastolbrzymów, dla których współczesny stan techniki i gospodarstwa światowego nie daje prawie żadnych widoków radykalnej naprawy. Dalsze rozważanie treści tych wzorów winno iść w płaszczyźnie czasu. Read the rest of this entry »

Podstawowy układ planu dzisiejszego

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Jaki powinien być podstawowy układ planu dzisiejszego? Przyjmiemy za zasadę, że odległość od mieszkania do najbliższych pod względem zdrowotnym dodatnich terenów niebudowlanych nie powinna przenosić pół kilometra. Jest to odległość, która może być bez trudu przebyta pieszo przez dzieci, młodzież szkolna, osoby starsze lub chore i ludzi szukających po całodziennej pracy wypoczynku w kontakcie z przyrodą. Za tereny dodatnie w powyższym rozumieniu uważamy lasy, parki, boiska sportowe, tereny w kulturze rolnej lub ogrodniczej i obszary wodne. Jeżeli mamy do czynienia z miastem małym lub średnim, liczącym, przypuśćmy, 20—40 tysięcy mieszkańców i przyjmiemy wspomnianą wyżej normę 200—400 mieszkańców na hektar, to układ miasta może przybrać kształt kwadratu o bokach liczących po 1 km długości. Warunek maksimum odległości 500 m będzie całkowicie utrzymany dla samego środka miasta, a będzie znacznie przekroczony w znaczeniu dodatnim dla wszystkich innych jego punktów. Read the rest of this entry »

Układ terenów

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Mogą na nim pozostać instytucje kultury duchowej i fizycznej i — częściowo — gmachy i założenia rozrywkowe, których sąsiedztwo nie będzie wprowadzało niepokoju do zacisznej ulicy mieszkaniowej. W tym znaczeniu zrozumiane szkice dadzą obraz teoretycznie rozwiązanego układu terenów. W praktyce te prawidłowe figury nabiorą odmiennego charakteru, wkroczy w nie bowiem działanie czynników przyrodzonych i gospodarczych, czynnika komunikacji, militarnego itd. Tym bardziej jednak sama wyjaśniona tu zasada izolacji terenów mieszkaniowych powinna być Ściśle stosowana. Oczywiście interpretacja tej zasady będzie odmienna w mieście o kilku dziesiątkach tysięcy mieszkańców z drobnym przemysłem, rzemiosłem i lokalnym handlem i różna niż w mieście wielkim o kilkaset tysiącach, z wielkim przemysłem, potężnymi urządzeniami komunikacyjnymi, wielkimi gmachami handlu, biurowości i administracji. Read the rest of this entry »

Układ promieniowy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Stanowi on antytezę układu koncentrycznego, pierścieniowo narastającego, tj dotychczasowego planu większości wielkich miast europejskich. Układ promieniowy daje właściwe rozwiązanie i racjonalną konstrukcję dla przewidywanego w przyszłość rozwoju miasta małego i średniego. Jednocześnie daje on możność względnej, nie łatwej i celowej rekonstrukcji wadliwych planów miast istniejących przy wprowadzenie do wnętrza miasta głęboko sięgających klinów terenów o określonej zabudowie lub pasm terenów zielonych, choćby nawet tu i ówdzie przerywanych już istniejącą zabudową. Tworzy on w tym wypadku podstawowy szkielet celowej konstrukcji, na którym z postępem czasu i w miarę możliwości gospodarczych i technicznych grupują się i narastają już racjonał— nie kierowane nowe dzielnice, urządzenia i gmachy. Stosowany dziś nawet w miastach milionowych daje wyniki dodatnie i ułatwia orientację w zawiłych zagadnieniach tych miastolbrzymów. Read the rest of this entry »

Pierścienie murów i fortyfikacji

Filed Under (Uncategorized) by admin on 06-09-2019

0

Pierścienie murów i fortyfikacji istniejących lub nawet zburzonych, główne trakty i kierunki komunikacyjne, zespoły pałacowo-ogrodowe itp. działają w dalszym ciągu niemal już podświadomie. Stanowią one niemal jedyne punkty stałe, na których wstrzymują się fale chaotycznych mas budowlanych, rozlewające się burzliwie na dawnych terenach podmiejskich w wieku XIX. odpowiadają potrzebom istniejących wielkich organizmów miejskich. Winny one stanowić punkt wyjścia dla nadzwyczaj dziś żmudnych i długotrwałych prac, których celem jest naprawa warunków mieszkaniowych i skrystalizowanie chaotycznie i pierścieniowo rozrośniętej masy miejskiej według racjonalnego planu i jasno określonych funkcji miasta nowoczesnego. Read the rest of this entry »

Główne składniki konstrukcji urbanistycznej

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

Wypadek ten może w ogóle podważyć całość projektu rzucając światło na niewłaściwość wyboru obszaru miejskiego, na nieracjonalność zamierzeń gospodarczych i technicznych. Zestawienie obu wzorów, tj. I i II. obejmuje cyfrowo główne składniki konstrukcji urbanistycznej i oświetla ścisłe stosunki i zależności ich pomiedzy sobą, tak z punktu widzenia technicznego, jak formule mamy stosunek i zależność wzajemna obszaru miasta, ilości ludności i sposobu jej życia, który się wyraża gęstościa zaludnienia i zabudowy, rozkładem dzielnic mieszkaniowych i niemieszkaniowych (terenów zielonych, dzielnic przemysłu, handlu, życia publicznego, rozrywek i wypoczynku). Cały szkielet konstrukcyjny współczesnego miasta powstaje przed nami w zarysie i zmusza do trudnej nieraz decyzji i określenia poszczególnych składników, wchodzących w budowę obu wzorów. Read the rest of this entry »

Kompozycja urbanistyczna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 05-09-2019

0

W tym stanie pracy kompozycja urbanistyczna obejmuje poszczególne czynniki, podobnie jak w epokach ubiegłych i tworzy z poszczególnych, nieraz bardzo różnolitych składników, miasto jako przemyślany i zwarty organizm, zdolny do wykonania różnorodnych funkcji, jakie doba obecna skrystalizowala w procesach rozwoju społecznego i gospodarczego. Rozważania te, a nawet względy mieszkaniowe, zdrowotne i militarne, które niżej omówimy, wskazują, że należy dążyć do rozwoju miast małych i Średnich, liczących po kilkadziesiąt lub najwyżej kilkaset tysięcy mieszkańców. Przerost miast, osiągających lub nawet przekraczających liczbę miliona, pociąga za sobą jak najgorsze następstwa gospodarcze, społeczne i techniczne nie dając żadnych wyników pozytywnych. Określenie obszaru miasta, jak widzimy z formuł wyżej przytoczonych, jest jednoznaczne z określeniem warunków rozwijania się jego podstawowych funkcji, tj. mieszkania w najszerszym znaczeniu tego słowa, i pracy, rozwoju kultury jednostki i społeczności miejskiej, które przecież stanowią dziś integralne cząstki narodu i państwa. Read the rest of this entry »