Detroit

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Nadzwyczaj dogodne położenie w centralnym obszarze i w systemie wielkich jezior Ameryki Północnej pozwoliło Detroit rozrosnąć się 55.000 pracowników, są położone w odległości kilkunastu kilometrów od centrum miasta. Pracownicy Forda mieszkają w różnych dzielnicach miasta, rozmieszczeni zupełnie przypadkowo, odbywają codziennie dwukrotne przejazdy, niekiedy z odległości ponad 20 kilometrów. Fakt posiadania przez nich własnych samochodów przynosi ulgę w wysiłkach osobistych i oszczędza czas, tym niemniej stanowi on ogromna pozycję w ruchu ulicznym i w obciążeniu niektórych arterii, nie przygotowanych należycie do spełniania rozwijających się gwałtownie potrzeb komunikacyjnych. Sprawy te stały się po prostu palącymi i dotarły do świadomości kierowniczych sfer miejskich. Rozpoczęto projektowanie nowej sieci wielkich dwupoziomowych arterii komunikacyjnych, które miałyby sprostać potrzebom ruchu. Read the rest of this entry »

Fairmount Park

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Główny plac, stanowiący ośrodek kompozycji, tzw. Penn Square, zostaje w r. 1874 zabudowany potężną bryłą ratusza — City Hall — jednego z największych pod względem objętości tego rodzaju gmachów w Świecie. Stronę dodatnią w lawinowym rozwoju miasta tworza same przez sie warunki przyrodzone. Dwie rzeki i tereny faliste w północno-zachodniej stronie miasta tworzą naturalne zapory w niepowstrzymanym procesie zabudowy. Read the rest of this entry »

Urbanizacja miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 09-09-2019

0

Były to sprawy i cele polityczne absolutystycznych monarchów wielkich mocarstw. Wersal, Petersburg, przebudowa Paryża — to dzieła pochłaniające środki gospodarcze całych narodów, to dzieła potężnej dumy i twardej reki najwybitniejszych monarchów swojej epoki. Natomiast w Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z wielkim czynem gospodarczym i społecznym samego społeczeństwa miejskiego. Czerpie ono tylko z siebie i ze swojej twórczej pracy zasoby duchowe i środki materialne do budowy w ciągu półtora wieku bezmiernych organizmów urbanistycznych swych wielkich stolic. Jasność planu pierwotnego, jego prostota i celowość założenia wkrótce sie zatracają, gdy nadchodzi wiek XIX z olbrzymim i szybkim rozwojem miasta. Read the rest of this entry »

Czynnik gospodarczy

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Przekroczenie przez rasę europejską Atlantyktu i opanowanie jej organizacja, cywilizacją techniczną i kulturą w przeciągu niespełna dwóch stuleci Nowego Świata znajduje w New Yorku swój pełny wyraz, a w historii ludzkości stanowi etap, nie dający się z niczym w swej potężnej skali porównać. Wyjątkowe warunki topograficzne tworzą tu wybrzeże, będące naturalnym portem, a mierzące w rozwinięciu dziesiątki kilometrów. Obie rzeki, ujmujące w swe ramiona długa na jedenaście kilometrów wyspę Manhattan, podobnie jak i zatoka morska, ograniczająca ją od strony południowej, są tak głębokie, że umożliwiają nawigację nawet największych okrętów transoceanicznych. Szerokość rzek dała możność urządzenia molów portowych tak ze strony Manhattanu, jak i na przeciwległych brzegach Brooklynu, Queens i New Jersey. Skalisty, granitowy i prawie płaski grunt wyspy pozwala na jego wyzyskanie techniczne do ostatnich granic, na obciążanie stupiętrowy mi wieżowcami, na wgłębianie się fundamentów do głębokości sześciu pięter pod poziomem terenu, a także na budowę wielopiętrowych tuneli kolei normalnotorowych i elektrycznych kolejek miejskich itd. Read the rest of this entry »

Chicago

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Chicago dzisiejsze, wchłonąwszy dziesiątki osiedli sąsiednich, rozciąga się obecnie w kierunku z północy na południe na długości ponad 70 kilometrów. Brak myśli kompozycyjnej w podziale terenów charakteryzuje również układ warsztatów pracy i gmachów publicznych różnego typu. Biurowość i handel rozwijają się w śródmieściu przy ciasnych ulicach, obudowanych częściowo wieżowcami. Przemysł i wielki handel hurtowy rozrzucony jest po niemal całym olbrzymim obszarze miasta i koliduje swymi urządzeniami technicznymi w wielu punktach z dzielnicami mieszkaniowymi. Dopiero najnowsze i największe założenia przemysłowe, powstałe w czasie pierwszej wojny Światowej i wzbogacone na dostawach wojennych, osiadły na południu miasta nad brzegami jeziora, tworząc całości zupełnie nowoczesne z własnymi torami kolejowymi, basenami portowymi itd. Read the rest of this entry »

Przestrzeń parkowa

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Tworzy wielkie arterie przekątnie, porządkuje olbrzymi i zawiły splot konkurujących ze sobą prywatnych linii i urządzeń kolejowych, wprowadza po raz pierwszy myśl skoordynowania przestrzeni parkowych. Plan Burnhama, zrealizowany w ciągu ubiegłych czterdziestu lat w pewnej tylko części, znacznie już podniósł poziom urbanistyczny miasta. Dalsza, bardzo żywa i popularna śród ludności akcja w sprawie tworzenia przestrzeni zielonych dała początek rozgałęzionemu systemowi ogrodów publicznych, sportowych, wielkich parków i pasm parkowych. Niektóre z nich jak Washington, Jackson i Lincoln Park, zajmują ogromne powierzchnie setek i tysięcy hektarów, a leżąc w pięknych terenach nad jeziorem Michigan, tworzą nieporównane w swej urodzie zespoły drzew, dobrze utrzymanych trawników, placów gier i basenów wodnych na tle bezmiernych horyzontów Michiganu. Na czoło założeń parkowych wysuwa się Grant Park, przylegający od strony jeziora do Michigan Avenue w centralnej części miasta, a posiadający około trzech kilometrów długości przy czterystu metrach szerokości. Read the rest of this entry »

Położenie Chicago

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Obecnie front miasta od strony Michigan rozciąga sie wzdłuż brzegów ponad 50 kilometrów. Brzegi te zostały cześciowo dosypane, umocnione i ujęte w bulwary bądź spacerowe i ozdobne, bądź wyładunkowe i fabryczne. W r. 1871, gdy miasto posiadało już ponad 300.000 mieszkańców, olbrzymi pożar, trwający kilka dni, zniszczył je w przeważającej części. Siedemnaście tysięcy domów, prawie wyłącznie drewnianych, wartości dwóch miliardów złotych, stało się pastwą płomieni. Read the rest of this entry »

Philadelphia

Filed Under (Uncategorized) by admin on 08-09-2019

0

Przede wszystkim powstaje olbrzymia rozciągłość terenów miasta, a za tym znów idzie narastanie ogromnych odległości miedzy poszczególnymi dzielnicami, między miejscem zamieszkania a warsztatem pracy. Potęguje to niepomiernie ruch pieszy i kołowy na poszczególnych arteriach i w całości sieci ulic, które z powodu wadliwości planu i jego schematyzmu nie mogą sprostać wszechstronnym zagadnieniom komunikacyjnym. Zagadnienie racjonalnego sytuowania warsztatów pracy nie znajduje tu właściwego rozwiązania. Imponujący rozrost handlu, przemysłu i żeglugi idzie drogą indywidualnego załatwiania zagadnień sytuowania i budowy swych siedzib. Handel i biurowość w śródmieściu, a przemysł w dzielnicach dalszych i nadbrzeżnych — oto ogólna charakterystyka ich układu. Read the rest of this entry »

Całość konstrukcji urbanistycznej

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Szczęśliwym trafem, w przeciwieństwie do wielu innych wypadków analogicznych, zorientowano się w porę i uratowano miasto od katastrofalnej perspektywy ścisłej zabudowy całych trzydziestu kilometrów kwadratowych, tj. trzech tysięcy hektarów powierzchni wyspy. Wykupując tereny już rozparcelowane i częściowo zabudowane stworzono z wielkim smakiem i z nakładem bardzo znacznych kosztów olbrzymi «Central Park». Koszt terenów i urządzenia na częściowo skalistym, a w części bagnistym gruncie monumentalnego założenia parkowego wyniósł w r. 1838 około stu pięćdziesięciu milionów złotych. Read the rest of this entry »

Polityka urbanistyczna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 07-09-2019

0

Zdajac sobie dobrze sprawę ze wszystkich poważnych wad i braków tego schematu należy podziwiać niebywały rozpęd i dalekowzroczną politykę urbanistyczną ówczesnych władz miejskich, Zabezpieczyły one, choć w sposób niedoskonały i dość jednostronny, prawidłowy rozwój miasta z góry na sto lat. Uniknęły tej niebezpiecznej przypadkowości i chaosu budowlanego, jaki cechuje ogromną większość nowych dzielnic miast europejskich, rozrośniętych do skali milionowej w ciągu w. XIX. Typowy brak podziału terenów na budowlane i niebudowlane cechuje jak zwykle i ten plan. Jego komórkę zasadniczą stanowi typowy blok o rozmiarach około metrów, wywodzący się bezpośrednio z bloku miasta Średniowiecznego w Europie. Read the rest of this entry »