Zestawieni współczesnych miast europejskich i polskich

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Zestawiając liczny szereg współczesnych miast europejskich i polskich w szczególności, wyprowadzimy wnioski na ogól bardzo ujemne. Stwierdzimy mianowicie, że całe dziedziny życia miejskiego nie znajdują właściwego rozwiązania w ukształtowaniu miast. Ze panuje ogromna przypadkowość w koordynacji różnych urządzeń, gmachów i instytucyj. Ze poszczególne urządzenia miejskie, najbardziej żywotne i pochłaniające nieraz olbrzymie Środki finansowe, są sytuowane tak, że badź nie spełniają swych funkcji w sposób należyty, badź też szkodzą nawet sobie wzajemnie. Przytaczane już przykłady bezpośredniego sąsiadowania dworców i parowozowni kolejowych ze szpitalami, hałaśliwych i szkodliwych fabryk z wielkimi domami mieszkaniowymi, mogą stanowić stałe przykłady tych spostrzeżeń. Read the rest of this entry »

Myśl kompozycyjna

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Przypadkowe rozrzucenie warsztatów pracy, nie skoordynowanych od początku z poszczególnymi czynnikami urbanistycznymi powoduje w następstwie nieprodukcyjne wysiłki w normalnych funkcjach miasta i przy dalszym ich rozwoju. Myśl kompozycyjna nie obejmuje dotychczas tych zadań w żadnym z dwóch nieodzownych kierunków. Ani całość terenów, ani sieci komunikacyjne i zasadnicze urządzenia gospodarki miejskiej nie Są dostosowane z góry do obsłużenia przeróżnych warsztatów pracy, ani podstawowa komórka urbanistyczna, tj. dom mieszkalny, nie jest rozwinięta w sposób właściwy dla tych celów, Wynik jest bardzo charakterystyczny i występuje jaskrawo w ogromnej większości miast europejskich; warsztat pracy znajduje się, jakże często, w przypadkowej sytuacji i w przypadkowym budynku. Fabryki i szpitale, biura i magazyny, szkoły i lecznice, teatry i restauracje spotykamy w budynkach, wzniesionych jako koszarowe domy mieszkaniowe, częściowo i zwykle bardzo wadliwie przerabiane dla nowych i tak obcych sobie przeznaczeń. Read the rest of this entry »

Forma architektoniczna i urbanistyczna miasta

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Brak myśli kierowniczej w ogólnym układzie terenów przeznaczonych dla różnych potrzeb organizmu miejskiego pociąga za sobą chaotyczność w układzie szczegółowym licznych gmachów i instytucji, służącym wszechstronnym objawom życia miejskiego. Niezrozumienie podstaw konstrukcji i niedojrzałość formy urbanistycznej w wieku XIX i XX są i pod tym względem uderzające i powodują całe szeregi błędów w bezplanowej dalszej budowie miasta. Zaniedbanie jego głównych funkcji, omawiane już wyżej, powoduje liczne zaburzenia i zawikłania w funkcjach wtórnych. Obszar miasta nie podzielony odpowiednio do swego przeznaczenia na dzielnice mieszkaniowe, handlowo-administracyjne, przemysłowe, wypoczynkowe itp. i pozbawiony terenów zielonych, nie daje możności racjonalnego układu obszarów, gmachów i instytucji związanych organicznie z funkcjami każdej z tych dzielnic. Read the rest of this entry »

Miasta portowe Atlantyku

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Dwa olbrzymie prądy: bogactw naturalnych z zachodu i materiału ludzkiego, a częściowo i kapitału, ze wschodu, spotykają się w miastach portowych Atlantyku. Tworzą one te niezmierzone wiry i rozlewiska życia gospodarczego, technicznego, społecznego i politycznego, jakimi się stają olbrzymy urbanistyczne na brzegach Atlantyku — z Nowym Yorkiem na czele. Już samo zestawienie milionowych cyfr ludności organizmów urbanistycznych, które jeszcze przed 130 laty nie istniały lub tworzyły niewielkie, na wpół wiejskie osiedla, wskazuje na to nadzwyczajne natężenie procesu urbanizacji, nie spotykane dotychczas w dziejach ludzkości. Zważmy, że jedyne miasta europejskie, dorastające wielkością do skali amerykańskiej, jak Paryż, Londyn, Berlin i Moskwa, mają za sobą kilka lub kilkanaście wieków rozwoju. Zaledwie w paru miastach amerykańskich, powstałych przed XIX wiekiem, utrzymały się częściowo w dzielnicach śródmieścia plany dawne. Read the rest of this entry »

Stany Zjednoczone

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Posiadając bardzo niską gęstość zaludnienia w stosunku do swej olbrzymiej powierzchni, mianowicie 14 mieszkańców na I kilometr kwadratowy (Francja ma 71 mieszkańców), Stany Zjednoczone odznaczają sie wysokim odsetkiem ludności miejskiej. Już w r. 1910 około 40% całej ludności zamieszkuje w miastach. Przyrost ludności w głównych ośrodkach miejskich odbywa się z szybkością lawiny. Gdy ludność całego państwa wzrosła od roku 1790 do 1925 w przybliżeniu trzydziestokrotnie, to ludność Nowego Yorku wzrosła dwieście pięćdziesiąt razy w ciągu tego samego czasu. Read the rest of this entry »

Nowy Świat

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Zajęło ono łącznie ze swymi satelitami, wzdłuż brzegów jeziora, kolosalny obszar 0 50 kilometrach długości. Jest to jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów powstawania miast amerykańskich. Koloniści europejscy, zamieszkali w tych drobnych osiedlach, zakładanych w wieku XVII i XVIII nad brzegami Atlantyku, trudnili się myśliwstwem, przemysłem leśnym i rolnictwem. Charakter portowy tych osiedli już w zaraniu istnienia nadał kierunek dalszemu rozwojowi. Niezmierne bogactwa przyrody stworzyły podstawy rozrostu, posuwającego się zresztą dość powolnie aż do przełomu wieku XVIII i XIX. Read the rest of this entry »

Wielkie miasta Stanów Zjednoczonych

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Będą one reprezentowały to wszystko, co umiały stworzyć olbrzymie kapitały prywatne i przedsiębiorczość jednostki, rozwinięte na tle kraju o niezmierzonych bogactwach naturalnych, lecz pozbawione ujęcia społecznego zagadnień urbanistycznych oraz kierowniczej myśli kompozycyjnej. Wyrosły więc w okresie zaledwie stuletnim szeregi miast na terenie dziewiczym w kraju, który wytworzył nieograniczone niemal możliwości gospodarcze i rozwinął technikę w wielu dziedzinach życia do nieznanych w dziejach ludzkości granic. Miasta te nie zawierają w sobie niemal wcale ośrodków historycznych, tak bardzo wpływających na konstrukcję i formę miasta europejskiego, Nie podlegają one zupełnie lub w niewielkim tylko stopniu tradycjom i obyczajom oraz chęci wzorowania się na przykładach epok ubiegłych, co występuje nieraz w sposób jaskrawy i nielogiczny w miastach zakładanych na podkładzie przemysłowym w krajach europejskich.
Mówiąc o mieście amerykańskim mam przede wszystkim na myśli wielkie miasta Stanów Zjednoczonych na wschodzie, które w najwyższej formie reprezentują to, co się działo w dziedzinie urbanizacji całego Nowego Swiata. Miasto to rozwija się z niewielkiego osiedla kolonialnego, stworzonego ręką francuskich, holenderskich i w przeważającej części anglosaskich emigrantów. Jego zaczątki powstają w postaci niewielkich grup zabudowań, prawie wyłącznie drewnianych i są częściowo fortyfikowane w sposób prymitywny, podobnie jak najdawniejsze miasta Średniowieczne w Europie. Read the rest of this entry »

Ustrój miasta wieku XIX i początku XX

Filed Under (Uncategorized) by admin on 12-09-2019

0

Brak podstaw odwiecznego związku dojrzałej konstrukcji z piękną formą nałożył swe potężne ujemne piętno na chaotycznym i dysharmonijnym ustroju miasta wieku XIX i początku XX.
Najbardziej przejrzysta forma miasta budowanego w w. XIX ce chuje miasto amerykańskie. Ogromna przewaga czynnika gospodarczego, nie ujętego w żadne niemal karby, a rozwiniętego do niesłychanej potęgł, działa tu z całą mocą we wszystkich dziedzinach życia organizmu miejskiego. Działanie to odzwierciedla się nie tylko w formach tak wszechstronnych, jak w niektórych miastach europejskich powstałych w wieku XIX na tle przemysłowym, lecz siega jeszcze głębiej, ogarnia bowiem całość organizmu urbanistycznego i występuje w potężnej skali miast-olbrzymów, łączących po parę i nawet kilka milionów mieszkańców. Podczas gdy rozwój miasta europejskiego, dochodzący do stopnia najwyższego, został gwałtownie zahamowany i skierowany na nowe zupełne tory przez pierwszą wojnę Światowa i jej konsekwencje społeczne, to miasto amerykańskie rozwijało się w dalszym ciagu. Read the rest of this entry »

Ośrodek śródmiejski

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Dawny ośrodek śródmiejski rozrasta się w wielki już organizm miejski o układzie przypominającym plany europejskie, zbudowane na odśrodkowo rozchodzących się arteriach radialnych i okólnych liniach ulic mieszkaniowych. Analogiczne czynniki komunikacyjne i gospodarcze, omówione w tomie pierwszym pracy niniejszej na przykładach Awinionu i Wilna, wywołują i tu, na kontynencie amerykańskim, analogiczną konstrukcje podstawową miasta. Linie radialne, prowadzące na zachód, północ i wschód, początkowo łączą Śródmieście z poszczególnymi fragmentami wybrzeża portowego. W dalszym rozwoju miasta prowadzą one do mostów i przepraw przez wodę do otaczających wieńcem nowych przedmieść. Powstają więc po drugiej stronie Charles River i zatoki morskiej: Cambridge, Charlestown, Chelsea, East Boston, South Boston. Read the rest of this entry »

Organizm miejski

Filed Under (Uncategorized) by admin on 11-09-2019

0

Pośrodku niewielkiej płaszczyzny powiększonej z czasem drogą zasypywania płytkich wód przybrzeżnych o rozmiarach około półtora kilometra szerokości a dwóch i pól kilometra długości, powstaje w wieku XVII miasto o powierzchni równej niespełna kilometrowi kwadratowemu. Plan jego, zbliżony do koncentrycznie rozwijających sie planów miast Średniowiecznych europejskich, powstaje pod wpływem kolonistów anglosaskich, tworzacych tu mocne gniazdo kultury angielskiej, która wywiera po dziś dzień przemożny wpływ na umysłowość amerykańską. Doskonałe warunki przyrodzone, geograficzne i topograficzne czynią z Bostonu w krótkim czasie wielki ośrodek handlowy i portowy wschodniej części kontynentu amerykańskiego. Nadzwyczaj bogato rozwinięta linia brzegu rzeki i zatoki morskiej o znakomitych warunkach nawigacyjnych oraz płaskie tereny z niewielkimi, łagodnymi wzniesieniami, nadającymi się do zabudowy, tworzą idealne warunki rozwoju dla dwumilionowego dziś miasta. Jego rozwój gospodarczy i techniczny postepuje więc pomyślnie i wyjątkowo harmonijnie, jak na warunki miast amerykańskich. Read the rest of this entry »