Zestawieni współczesnych miast europejskich i polskich

Filed Under (Uncategorized) by admin on 13-09-2019

0

Zestawiając liczny szereg współczesnych miast europejskich i polskich w szczególności, wyprowadzimy wnioski na ogól bardzo ujemne. Stwierdzimy mianowicie, że całe dziedziny życia miejskiego nie znajdują właściwego rozwiązania w ukształtowaniu miast. Ze panuje ogromna przypadkowość w koordynacji różnych urządzeń, gmachów i instytucyj. Ze poszczególne urządzenia miejskie, najbardziej żywotne i pochłaniające nieraz olbrzymie Środki finansowe, są sytuowane tak, że badź nie spełniają swych funkcji w sposób należyty, badź też szkodzą nawet sobie wzajemnie. Przytaczane już przykłady bezpośredniego sąsiadowania dworców i parowozowni kolejowych ze szpitalami, hałaśliwych i szkodliwych fabryk z wielkimi domami mieszkaniowymi, mogą stanowić stałe przykłady tych spostrzeżeń. Błędy konstrukcyjne organizmu miejskiego pociągają za sobą liczne objawy ujemne. Ogromne wysiłki finansowe, jakie czynią miasta współczesne i olśniewają ce postępy techniki, oddanej na usługi skomplikowanych organizmów miejskich, już tylko w drobnym stopniu mogą naprawić błędy zasadnicze, tj. nierozumienie funkcyj miasta i wadliwą jego konstrukcję urbanistyczną. Przechodząc do zagadnienia formy urbanistycznej spotykamy często w miastach współczesnych dwa rodzaje terenów, dzielnic i budynków. Do jednego należą dzieła o mniej lub więcej wysokiej wartości, pochodzące z epok ubiegłych, a więc zabytki zasługujące na zachowanie, do czasów nowszych, wyrażające w swych kształtach poziom przeważnie niezbyt wysoki architektury eklektycznej ostatniego stulecia. O ile pierwszy rodzaj wiąże się często z epoką wysokiego poziomu urbanistycznego i stanowi jego pełny wyraz formalny, o tyle budowle drugiego rodzaju odzwierciedlają konsekwentnie te rozbieżności i braki urbanistyczne, jakie cechują miasto dzisiejsze. Czyniąc przegląd miast, uznanych w dobie obecnej za najpiękniejsze, przekonamy się z łatwością, że W znacznej części są to miasta o charakterze zabytkowym, przeważającym bądź w całości (np. Rzym, Leningrad, Londyn, Paryż), bądź w wybitnych fragmentach. Jeżeli zanalizujemy formy współczesne miasta dzisiejszego, to przekonamy się, że tylko w niewielu wypadkach olbrzymie wysiłki gospodarcze, techniczne i organizacyjne wielkich narodów europejskich, wyrażone w potężnym procesie urbanizacyjnym, doprowadziły do skrystalizowania się dojrzałych, pięknych form urbanistycznych i architektonicznych. [hasła pokrewne: abakus koszalin, schody zabiegowe projekt, wysokość schodów zewnętrznych ]

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: abakus koszalin schody zabiegowe projekt wysokość schodów zewnętrznych